നികിത വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എന്താ ചാടി വരുന്നേന്ന് നോക്കിക്കേ .// Act...

Comments