റിമ കല്ലിങ്കലിന്റ്റെ ഈ ഡ്രെസ്സിൽ അകത്തുള്ളതെല്ലാം പുറത്ത് കാണുന്നു.//...

Comments