ശിവദ ഇങ്ങനെ തള്ളിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ആരും നോക്കിപ്പോകും./Actr...

Comments