അനുപമ പറയുന്നു സാരി ചുറ്റുമ്പോൾ വയറു കണ്ടില്ലേ പിന്നെ അതിലെന്നാ ഒരു രസം....

Comments