മംമ്‌തയുടെ ഡ്രെസ്സിൽ നിന്ന് ചാടിനിൽക്കുന്നത് കണ്ട പ്രേക്ഷകർ ഞെട്ടി.// ...

Comments