കാവ്യയെയും ദിലീപിനെയും കല്യാണത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ച സാഹചര്യം നോക്കിക്കേ.//...

Comments