കാവ്യയുടെയും ദിലീപിന്റെയും പ്രണയ രംഗങ്ങൾ കാണാൻ തന്നെ ഒരു സുഖമാണല്ലേ./Ka...

Comments