സെൽഫി എടുത്തപ്പോൾ ആണ് മാളവിക മേനോന് ഇത്രേം വലുപ്പം ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത്...

Comments