ഭാവനയുടെ ഈ വലിപ്പം ഉണ്ടാക്കിയതാണേലും ഉണ്ടായതാണേലും കാണാൻ ഒരു സുഖമാ./ Bha...

Comments