ഭാമയെ ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ ആണ് ഇത്രയും വലിപ്പം വെച്ചെന്ന് അറിയുന്നത്./ Bhama...

Comments