ഇവൾ ജിമ്മിൽ കിടന്ന് എന്തൊക്കെയാ കാണിക്കുന്നേ. ഇവളെ സമ്മതിച്ചേ പറ്റൂ.// ...

Comments