അൻസിബയെ കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയുമില്ല ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ആണ് M/ലയും വടയും കാണിക്ക...

Comments