സിനിമയിൽ എത്തിയപ്പോൾ പേർളി മാണിക്ക് വലിപ്പം കൂടിയല്ലേ.// Pearly Maaney...

Comments