ഞെട്ട് കാണിക്കുവാണേ ഇങ്ങനെ സാരി അഴിച്ചു ബ്ലൗസ് നനച്ചു കാണിക്കണം./ Wet ni...

Comments