നഗ്മ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചപ്പോളാണ് അതിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ഉണ്ടന്ന് അറിയുന്നത്...

Comments