വിമല രാമനെ ജാക്കി വെക്കുന്ന അവന്റെ ഒരു ഭാഗ്യവേ. വിമലയ്ക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായെന...

Comments