നാദിയായും ഗീതയും ആയകാലത്തു ഒരു മൊതലാരുന്നു. രണ്ടും എന്തൊരു കൊതിപ്പിക്കലാ...

Comments