മംമ്ത ഇറുകിയ ഡ്രെസ്സിൽ ആരെയും കൊതിപ്പിക്കുന്ന എന്തൊരു കുലുക്കലാണെന്ന് നോ...

Comments