അപർണ നായർ ഇത്രയും താഴ്ത്തിയാണോ സാരി ഉടുക്കുന്നേ വയറും വടയും കലക്കിട്ടോ./...

Comments