ശരണ്യയുടെ എപ്പോളും ഇങ്ങനെയാ വലിപ്പം കുടിയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തള്ളിനില്ക്കും....

Comments