കാവ്യാ ഇറുകിയ ഡ്രെസ്സിൽ തുടയും കാണിച്ചു അഭിനയിച്ച ഒരു സീൻ നോക്കിക്കേ./Ka...

Comments