മംമ്ത ഇങ്ങനെ തള്ളിപ്പിടിച്ചു വന്നാൽ ആരുടെയും കൺഡ്രോൾ പോകും നോക്കിക്കേ.Ma...

Comments