ഇവൾ വടയും Muലയും കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അഭിനയിക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്ന...

Comments