നിത്യമേനോന് നല്ല വലിപ്പം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നന്നായി കുലുങ്ങുന്നുണ്ട്./ Nithya...

Comments