ശ്വേതാ ചെങ്കപ്പയുടെ തുളുമ്പുന്ന വടസീൻ നോക്കിക്കേ വയറും കൊള്ളാം./ Shwetha...

Comments