തമന്ന ഇറുകിയ ഡ്രെസ്സിൽ തള്ളിപ്പിടിച്ചാണ് അതിന്റെ ആകൃതി കാണിക്കുന്നത്./Ta...

Comments