ഇത്രയും വലിയ കുഴിയുള്ള വടയും വയറും കാണുമ്പോൾ ആരാ നോക്കിനിക്കാത്തെ./ Actr...

Comments