ശിവദയുടെ സാധനത്തിന്റെ വലിപ്പക്കൂടുതൽ കൊണ്ട് ഉള്ളിൽ തിങ്ങിനിറഞ്ഞു തള്ളിനി...

Comments