ശാലു കുര്യൻ മസിൽ പിടിച്ചു വലുതാക്കിയതാണോ അതോ ഇത് ശെരിക്കും ഉള്ളതോ കണ്ണെട...

Comments