ഇറുകിയ ഡ്രെസ്സിൽ തുടയും പവിഴച്ചെപ്പും ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു നിന്നാൽ ആരാ നോക്കാ...

Comments