മീര അനിൽ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചും തള്ളിപ്പിടിച്ചും ആണ് അവതാരികയായി എല്ലാരുടെയും...

Comments