താമര പറിക്കാൻ വെള്ളത്തിൽ പോകുമ്പോൾ സ്വന്തം താമര ഇരിക്കുന്നു സ്ഥലം കാണിച്...

Comments