നിത്യറാമിന്റെ വടയും വയറും കാണാൻ എന്താ രസം. ഇതിന്റെ ആകൃതി കണ്ടിട്ട് നക്ഷത...

Comments