മേഘ്‌നയെ കിടത്തി എന്തൊരു പിടുത്തമ പിടിക്കുന്നേ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു ഞെക്കിയാൽ...

Comments