ഒവിയ എന്തൊരു സാധനമാ എന്തൊരു കുലുക്കാണെന്ന് നോക്കിക്കേ എന്താ വലിപ്പം എന്ത...

Comments