വേദിക സാരിയിൽ മറച്ച വടയുമായി തിരിഞ്ഞപ്പോൾ വെളുത്ത വയറും വലിയ വടയും എന്തൊ...

Comments