മേഘ്‌ന രാജിന്റെ കിടിലൻ വടയും ** നന്നായി കുലുങ്ങുന്നതും കണ്ടുനോക്കിക്കേ./...

Comments