സ്വാസിക (തേപ്പുകാരി ) വടയും Mലയും ഒക്കെ കാണിച്ചു എന്തൊരു കൊതിപ്പിക്കലാണ്...

Comments