വയറിലും Mലയിലും തൊട്ടും തലോടിയും ഉമ്മവെച്ചും കാണിക്കുമ്പോളാണ് കാണുന്നവരു...

Comments