എന്താ സൈസ് അല്ലേ.. ഇങ്ങനെ തള്ളിനിക്കുന്ന Mലയും കുഴിഞ്ഞ വടയും കണ്ടാൽ തന്ന...

Comments