രണ്ട്‌ മലകൾ തമ്മിൽ ചേർന്നാലും രണ്ട് Muലകൾ തമ്മിൽ ചേരില്ലന്ന് പറയുന്നത് എ...

Comments