ഖുശ്‌ബു ഇങ്ങനെ കിടന്ന് തുടയും അതിന്റെ ഇടയും കാണിച്ചു കൊതിപ്പിച്ചാൽ കൺട്ര...

Comments