ലൈവ് വന്ന് തുണിയുംപൊക്കി തുടയും അതിനിടയിലെ തുളയും കാണിച്ചു കൊതിപ്പിക്കുന...

Comments