വീണ തള്ളിപ്പിടിച്ചും കുലുക്കിയും എന്തൊരു കൊതിപ്പിക്കലാണ് വലിപ്പം കണ്ടാൽ ...

Comments