വയറും വടയും കാണിച്ചു അതിൽ ഞെക്കിയും തടവിയും കാണിച്ചു കൊതിപ്പിക്കുന്നത് ന...

Comments