കനക ആയ കാലത്തു വടയും അരക്കെട്ടും Mലയും എല്ലാം കാണിച്ചു നന്നായി കൊതിപ്പിച...

Comments