വീണ വലിപ്പം കാണിക്കാൻ തള്ളിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതാണോ അതോ ഇതിനുമാത്രം വല...

Comments