ഉപ്പും മുളകിലെ ലെച്ചു മഴയത്തു കളിക്കാൻ ഓടിയപ്പോൾ കിട്ടിയ പണി നോക്കിക്കേ....

Comments