അനുപമ കാറിൽ ഇരുന്നു ലൈവ് വന്നപ്പോള് എന്തൊക്കെയാ കാണിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി...

Comments