വടയും വയറും കാണിച്ചു എന്തൊരു കൊതിപ്പിക്കലാണ് കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നില്ല എന്ത...

Comments